Komisja egzaminacyjna

SKŁAD:

Hanna Wójcik (przewodniczący komisji) tel. 604 257 702

Robert Kowalczyk tel. 607 053 985 

Krzysztof Turek tel. 604 810 401 

 Zdaj egzamin - łów legalnie.

Aby uzyskać Kartę Wędkarską, należy:


A) Przyswoić znajomość przepisów określonych w Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Podstawą prawną funkcjonowania dokumentu o nazwie "karta wędkarska" jest ustawa "o rybactwie śródlądowym". Karta wędkarska jest uznanym przez prawo świadectwem posiadania wiedzy z zakresu ochrony i połowu ryb a wobec tego stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie licencji na połów ryb w wodach należących do Skarbu Państwa. W przypadku wód użytkowanych przez Okręg Mazowiecki jest legitymacja członkowska z aktualnymi w danym roku składkami (członkowską i okręgową) oraz licencja. Niemal wszystkie wody użytkowane przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego są wodami należącymi do Skarbu Państwa. Okręg użytkuje je na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Wędkarze naszego Związku są praktycznie zobligowani do posiadania karty wędkarskiej, a organizacja ma za zadanie pomóc nowowstępującym w jej zdobyciu.
W przepisach ww. ustawy najistotniejszy jest artykuł 7, który mówi co następuje:
1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką lub kuszą.
2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej ,,kartą wędkarską" lub ,,kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach prawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.
5. Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb; z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
6. Osobę wobec której orzeczono cofniecie karty wędkarskiej tub karty łowiectwa podwodnego, może przystąpić do powtórnego egzaminu najwcześniej po upływie terminu, o którym mowa w art.27 ust 2 pkt 3.
7. Społeczna organizacja amatorskiego połowu ryb za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 5, -pobiera opłaty w wysokości przez siebie ustalonej.
 

B) Zdać egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb. Egzamin ten może być składany tylko i wyłącznie przed Komisją Egzaminacyjną Koła nr 29 PZW w Kobyłce. Osoba ta w czasie składania egzaminu winna:
1) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
2) wnieść składkę egzaminacyjną w wysokości 40 zł, przy czym osoby w wieku od 14 do 16 lat są zwolnione z tej opłaty. Pozytywny wynik egzaminu zostanie potwierdzony pisemnym Zaświadczeniem Egzaminacyjnym. 

Dane do przelewu za opłatę egzaminacyjną: 

Okręg Mazowiecki PZW ul. Twarda 42 00-831 Warszawa
nr rach. 1110 9025 7400 0000 0644 0002 81. Opłata egzaminacyjna Koło nr 29 PZW w Kobyłce.  

 

C) Udać się do Starostwa powiatowego w Wołominie i wystąpić o wydanie Karty Wędkarskiej, tzn.:

1) pobrać, wypełnić i złożyć wniosek o Kartę Wędkarską (te czynności realizuje się w sta-rostwie - praktycznie "od ręki")
2) złożyć Zaświadczenie Egzaminacyjne,
3) dostarczyć fotografię,
4) uiścić opłatę urzędową za wydanie karty wędkarskiej

Po o trzymaniu Karty Wędkarskiej należy udać się do Sklepu wędkarskiego w Kobyłce przy ul. Granicznej 12B w celu otrzymania legitymacji członkowskiej oraz licencji z rejestrem połowów, następnie spakować wędki i...do zobaczenia.